Piotr Szczęsny i Radosław Kędzior wygrywają proces ze spółką Hajdarowicza KCI S.A.

28.08.2017

W dniu 10 lipca 2017 warszawski Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w procesie o uchylenie uchwały jaki wytoczyli spółce jej akcjonariusze mniejszościowi Piotr Szczęsny i Radosław Kędzior w lipcu 2015. Uchwała dotyczyła podziału zysku za 2014 rok w nieistniejącej już spółce Gremi Inwestycje S.A. (dawniej Gremi Media S.A., Eurofaktor S.A., nie mylić z obecnymi Gremi Media S.A. i Gremi Inwestycje S.A.). Zdaniem tych akcjonariuszy zysk ten winien zostać podzielony na dywidendę. Spółka argumentowała, że pozbawienie akcjonariuszy zysku jest uzasadnione koniecznością stabilizowania jej sytuacji finansowej.

„Sąd Okręgowy nie dał wiary zeznaniom świadka Agaty Kalińskiej , jakoby za wyłączeniem prawa do zysku przemawiała konieczność zapewnienia stabilnej sytuacji w spółce, albowiem stoi ona w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w tym w/w dowodami z dokumentów jak również twierdzeniami samych powodów. Wobec faktu istnienia licznych pożyczek, stale udzielanych podmiotom powiązanym z osobą Grzegorza Hajdarowicza, przejmowaniu udziałów spółek z nim powiązanych czy też korzystania ze znaku towarowego, którego pierwotnie prawa przynależały do Grzegorza Hajdarowicza przy konsekwentnym, wieloletnim ograniczaniu prawa akcjonariuszy do korzystania z wypracowanego przez spółkę zysku wykracza poza zakres dyskrecjonalnej władzy akcjonariusza większościowego do kontroli stabilności finansowej spółki.” – czytamy w uzasadnieniu wyroku. I dalej: „…spółka Gremi konsekwentnie nie dokonuje wypłaty dywidendy, pomimo wypracowania zysku w latach 2011, 2012 i 2014, równocześnie podejmując decyzje ekonomiczne bezpośrednio działające na korzyść innych podmiotów, powiązanych organizacyjne z osobą Grzegorza Hajdarowicza, takimi jak: Gremi Sukces sp. z o.o.(dawnej spółce Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.) w którym udziały zostały nabyte 24 dni przed zaprzestaniem wydawania gazety Przekrój; Sagar sp. z o.o. od której przez kilka lat nie wyegzekwowano części należności z tytułu umowy poręczenia. Już same proporcje aktywów i pasywów w spółce Gremi Media, wskazują, że prowadzona w spółce polityka prowadzi do dalszego ograniczania praw akcjonariuszy mniejszościowych, uprawnionych do udziału w wypracowanym przez spółkę zysku. Jak wskazano na etapie ustaleń faktycznych, proporcje salda należności od spółek powiązanych z Grzegorzem Hajdarowiczem w proporcji do majątku spółki wynosiły aż 81,3%.”

Sąd Okręgowy krytycznie ocenił panujące w spółce Gremi Inwestycje S.A. (Gremi Media S.A.) stosunki korporacyjne: „Tak ustalony stan faktyczny sprawy wskazuje w ocenie Sądu Okręgowego, że akcjonariusz większościowy spółki Gremi Media (przejętej następnie przez KCI) podejmuje bowiem uchwały twierdząc, że są one zgodne z interesem Spółki i mają na celu zachowanie jej stabilności finansowej, a w istocie podejmując uchwały mające na celu umożliwienie jak najszerszego finansowania działalności pozostałych podmiotów powiązanych z Grzegorzem Hajdarowiczem, działają w ten sposób na szkodę powodów poprzez ograniczenie ich prawa do udziału w wypracowanym zysku.”

Wyrok jest nieprawomocny. Piotr Szczęsny i Radosław Kędzior spodziewają się, że prawnicy KCI S.A. będą apelować. „Cieszy nas trafna decyzja sądu, szkoda tylko, że trwało to tak długo” – wskazuje Radosław Kędzior.

Decyzja warszawskiego sądu pozwala z większym optymizmem zapatrywać się na wyniki procesu o uchylenie uchwały o podziale zysku w innej spółce kontrolowanej przez Hajdarowicza: KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. (obecnie zmieniła nazwę na Gremi Inwestycje S.A.). Przypomnijmy – akcjonariusz tej spółki Marek Ruman wytoczył analogiczny pozew o uchylenie uchwały, wobec faktu, że akcjonariusze mniejszościowi tej spółki nie zobaczyli ani grosza dywidendy odkąd Grzegorz Hajdarowicz przejął w niej rządy. Zgodnie z bilansem na koniec 2016 większość majątku KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. stanowią właśnie pożyczki dla innych spółek Hajdarowicza. Rozprawa odbędzie się 5 września 2017.

Forum akcjonariuszy spółki KCI