Dywidenda w Gremi Inwestycje – Hajdarowicz zignoruje kolejny wyrok sądu?

17.03.2020
aktualizacja 25.03.2020

Jak już informowaliśmy, w listopadzie 2019 roku zapadł przed krakowskim Sądem Apelacyjnym wyrok z powództwa Marka Rumana przy udziale Skarbu Państwa, uchylający uchwałę o podziale zysku za 2015 rok w kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółce Gremi Inwestycje S.A., w której mniejszościowymi akcjonariuszami są: Skarb Państwa oraz byli pracownicy sprywatyzowanych zakładów WSK Kraków. Reprezentujący interesy byłych pracowników WSK Kraków Marek Ruman domagał się wypłaty dywidendy. Sądy obu instancji zgodnie uznały, że długotrwałe pozbawienie akcjonariuszy prawa do udziału z zysku jest naruszeniem reguł ładu korporacyjnego i łamaniem dobrych obyczajów.

Więcej o sprawie czytaj tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/marek-ruman-i-skarb-panstwa-wygrywaja-proces-z-hajdarowiczem-sad-oddala-apelacje-gremi-inwestycje-w-sprawie-o-podzial-zysku/.

W tej sytuacji należało oczekiwać, że zysk za 2015 rok zostanie jednak przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednak upłynęły już prawie 4 miesiące od prawomocnego wyroku i nic się w sprawie nie dzieje. Ani zarząd Gremi Inwestycje ani jej rada nadzorcza nie zwołały zgromadzenia akcjonariuszy z porządkiem obrad, który zawierałby projekt uchwały przeznaczającej zysk za 2015 rok do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Taka sytuacja nie może być zaskoczeniem. W maju 2013 roku trzej akcjonariusze mniejszościowi kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza (obecnie już nieistniejącej) spółki giełdowej Eurofaktor S.A. (później przemianowanej na Gremi Inwestycje S.A., nie mylić z istniejącą Gremi Inwestycje): Piotr Szczęsny, Radosław Kędzior oraz Projekt 28 Sp. z o.o. zaskarżyli uchwałę pozbawiającą ich udziału w zysku za 2012. Argumentowali przed sądem, że Hajdarowicz bez ograniczeń korzysta z majątku spółki poprzez rozliczne transakcje z podmiotami ze sobą powiązanymi, a prawie cały majątek obrotowy spółki pozostawał w jego prywatnej dyspozycji w formie wielomilionowych pożyczek, podczas gdy spółka Eurofaktor wygasiła działalność operacyjną i księgowano jedynie przychody od odsetek. Jednocześnie Hajdarowicz pozbawiał pozostałych akcjonariuszy jakikolwiek korzyści z posiadania akcji w formie dywidend. W październiku 2014 roku akcjonariusze ci uzyskali prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie uchylający uchwałę. Jednak pomimo wielu wezwań wyrok sądowy pozostał na papierze – Hajdarowicz zwyczajnie go zignorował i walne zgromadzenie Eurofaktora nie podjęło uchwały, która przyznawałaby akcjonariuszom chociażby grosz dywidendy. Rok 2013 w Eurofaktorze zakończył się stratą wynikłą z nabycia przez zarząd spółki 100% udziałów niewypłacalnego Wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. od Grzegorza Hajdarowicza. Ale już 2014 rok był rokiem niezakłóconego doksięgowywania odsetek od udzielonych Hajdarowiczowi pożyczek. Ponieważ także wówczas odmówiono akcjonariuszom jakiejkolwiek dywidendy, w lipcu 2015 roku Piotr Szczęsny i Radosław Kędzior zaskarżyli także uchwałę wyłączającą z podziału zysk za rok 2014. Taka sytuacja trwała aż do końca istnienia Eurofaktora, który w maju 2016 roku został przyłączony do innej, kontrolowanej przez Hajdarowicza spółki giełdowej: KCI S.A. Piotr Szczęsny i Radosław Kędzior wygrali proces o uchylenie uchwały o podziale zysku za 2014 w obydwu instancjach, prawomocny wyrok uzyskując już po wykreśleniu Eurofaktora z rejestru. W ten sposób wszystkie wyroki sądowe pozostały na papierze. Kurs akcji Eurofaktora spadł na koniec istnienia tej spółki do ekstremalnie niskiego poziomu właściwego bankrutom: wskaźnik cena/wartość księgowa oscylował wokół poziomu 0.2, chociaż spółka była w pełni wypłacalna.

Z ramienia Skarbu Państwa nadzór właścicielski nad Gremi Inwestycje pełni obecne nowy urząd centralny: Ministerstwo Aktywów Państwowych. W tej sytuacji Marek Ruman zwrócił uwagę tej instytucji na stan, który panuje w Gremi Inwestycje, szczególnie zwracając uwagę na sytuację prawną po uzyskaniu wyroków sądowych. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią, Ministerstwo zwróciło się do zarządu Gremi Inwestycje o uwzględnienie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

„Uzyskana odpowiedź zdradza raczej pewną bezradność nowego Ministerstwa” – komentuje sytuację Marek Ruman – „Oczekiwać należało bardziej radykalnych kroków prawnych, które naprawią sytuację w spółce. Skoro do tej pory Pan Hajdarowicz nie przejawiał woli respektowania wyroków sądowych, to nie należy oczekiwać, że teraz nagle zacznie. Proponowany przez Skarb Państwa punkt w porządku obrad zostanie uwzględniony lub nie, ale tą drogą dywidendy nie da się uzyskać. Otwarte pozostają także: kwestia niejasnych transferów majątkowych, które miały miejsce w Gremi Inwestycje w przeszłości, kwestia braku realnego zabezpieczenia pożyczek udzielonych przez Gremi Inwestycje spółkom powiązanym z Panem Hajdarowiczem, a także sytuacja w kontrolowanej spółce giełdowej KCI, której akcje stanowią obecnie zasadniczą część majątku Gremi Inwestycje. Oczekujemy od Ministerstwa Aktywów Państwowych energicznego działania i wdrożenia jakiejś całościowej strategii właścicielskiej wobec tej spółki.”

„Akcje są teoretycznie rodzajem papierów wartościowych” – komentuje sytuację Piotr Szczęsny – „Jednak bez możliwości realizacji podstawowego prawa przysługującego akcjonariuszom jakim jest prawo do udziału w zysku, akcjonariusze mniejszościowi Gremi Inwestycje będą wciąż posiadali jedynie papiery bezwartościowe. Ażeby akcje Gremi Inwestycje stały się kiedykolwiek papierami wartościowymi, należy znaleźć sposób prawny, aby zmusić Grzegorza Hajdarowicza do respektowania podstawowych akcjonariatu mniejszościowego w tej spółce.”

Forum akcjonariuszy spółki KCI