KCI bliżej NewConnect. Sąd Apelacyjny uchyla wyrok Sądu Okręgowego unieważniający uchwałę.

08.12.2020

W dniu 7 grudnia 2020 przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł wyrok, mocą którego Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18 lipca 2018 stwierdzający nieważność uchwały walnego zgromadzenia KCI upoważniającej spółkę do opuszczenia giełdy i przejścia na NewConnect bez uprzedniego ogłoszenia wezwania.
Proces toczy się od lutego 2017 roku z powództwa trzech akcjonariuszy mniejszościowych KCI, którzy nie zgadzają się na zmianę rynku notowań: Marii Thiele, Piotra Szczęsnego i Radosława Kędziora. O stwierdzeniu przez Sąd Okręgowy nieważności uchwały informowaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/przejscie-z-gieldy-na-newconnect/

Spółka KCI wniosła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny skierował w sprawie zapytanie prawne do Sądu Najwyższego, który – inaczej niż Sąd Okręgowy – nie dopatrzył się luki w przepisach:


Tunelowanie

Na tej podstawie Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego. Wyrok ten oznacza, że prawomocnie oddalono powództwo trzech akcjonariuszy na jednej z dwóch podstaw, na których się opierało: sprzeczności uchwały z prawem. Sąd stwierdził, że uchwała jest ważna, tzn. na moment jej powzięcia nie było wymagane uprzednie ogłoszenie wezwania. Sąd Apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpoznania w sądzie pierwszej instancji w zakresie ewentualnego uchylenia uchwały, czyli drugiej z podstaw pozwu. Sąd pierwszej instancji ma stwierdzić, czy uchwała krzywdzi akcjonariuszy i czy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

W obecnym stanie prawnym wyjście z giełdy i przejście na NewConnect nie byłoby już możliwe bez wezwania. Taką lukę zamknęła nowelizacja Ustawy o ofercie. Jednak nowe przepisy nie obejmują procesów rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji.

Forum akcjonariuszy spółki KCI