KCI może wychodzić z giełdy. Nie będzie apelacji w sprawie o przejście na NewConnect.

19.09.2021

Akcjonariusze mniejszościowi spółki KCI S.A.: Maria Thiele, Radosław Kędzior i Piotr Szczęsny nie skorzystają z przysługującego im prawa do apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, który oddalił ich powództwo w zakresie uchylenia uchwały dozwalającej zarządowi KCI na zmianę rynku notowań. Już wcześniej Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego, który początkowo stwierdził nieważność takiej uchwały. Więcej o sprawie pisaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/kci-jeszcze-blizej-newconnect-sad-oddala-pozew-o-uchylenie-uchwaly-dozwalajacej-na-zmiane-rynku-notowan/

Oznacza to, że KCI może opuścić giełdę i przejść na alternatywny system obrotu jakim jest NewConnect. Nie jest jasne kiedy to się stanie, bowiem czynność ta może być jeszcze uzależniona od decyzji władz giełdy.

ASO NewConnect ma znacznie mniejsze wymogi w zakresie regulacyjnym, sprawozdawczym i kontrolnym, a także mniejsze znaczenie ekonomiczne od rynku regulowanego, stąd dedykowany jest dla małych spółek lub nowo powstałych. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy skarżyli uchwałę argumentowali, że zmiana rynku notowań na taki o niższym statusie bez uprzedniego wezwania jest krzywdząca dla akcjonariuszy mniejszościowych. W chwili obecnej jest już dostępne uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego, którego najistotniejsze fragmenty przestawiamy poniżej:

„W pierwszej kolejności Sąd miał na uwadze, że co do zasady spółka ma prawo prowadzić działalność wedle swego uznania (wolność działalności gospodarczej) w granicach zakreślonego przedmiotu działalności i zgodnie z celem spółki, co wynika z art. 20 Konstytucji, więc sama decyzja co do wyjścia lub pozostania na rynku regulowanym jest co do zasady dopuszczalna, (…); ocenie podlegać więc może tylko to, czy decyzja ta w konkretnej sytuacji narusza dobre obyczaje i godzi w interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. (…)
Nie zostało wykazane zakłócenie funkcjonowania spółki czy utrata płynności notowań spółki na skutek zaskarżonej uchwały. Powodowie nie wykazali również zarzutu braku ekonomicznej celowości uchwały – nie zostało wykazane (a wymaga to wiadomości specjalnych), w jaki sposób zmiana rynku notowań wpłynie na wartość spółki, a w konsekwencji – wartość każdej akcji (w szczególności, czy doprowadzi to do redukcji kosztów i w jakim zakresie).
Podnoszone przez powodów różnice w zakresie obowiązków sprawozdawczych związanych z rynkiem GPW oraz z rynkiem NewConnect wynikają z unormowań prawa powszechnie obowiązującego. Różnice istniejące pomiędzy tymi obowiązkami same w sobie nie oznaczają celowej sprzeczności zaskarżonej uchwały z interesem akcjonariuszy mniejszościowych, choć akcjonariusze ci mogą subiektywnie nie aprobować zmian w omawianym zakresie. Podobnie różnice w regulaminach GPW i ASO dotyczące rygoryzmu regulacji stanowią czynnik obiektywny, z którego mogą być wyprowadzane bardzo różne wnioski, w tym korzystne dla pozwanej spółki. Trzeba zaznaczyć, że wejście spółki w inny reżim sprawozdawczy czy regulacyjny nie może być a priori ocenione jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, bowiem nie istnieje norma obyczajowa nakazująca podejmowanie decyzji biznesowych pod warunkiem maksymalizowania obowiązków sprawozdawczych czy innych ograniczeń prawnych wiążących spółkę.
Powodowie nie wykazali, że zaskarżoną uchwałę podjęto w celu ukrycia określonych nielegalnych transakcji spółki. Należy podkreślić, że w razie podejmowania przez spółkę lub kierujące nią podmioty działań sprzecznych z prawem czy dobrymi obyczajami w przyszłości, działania te będą podlegać zaskarżeniu w odpowiednim trybie. W tym kontekście należy wspomnieć, że powodowie (zwłaszcza Piotr Szczęsny) często korzystają z uprawnień do zaskarżania działań spółki, choćby w niniejszym procesie. Z kolei sam fakt podjęcia uchwały spółki o przejściu z parkietu GPW na rynek NewConnect nie stanowi ani koniecznej, ani wystarczającej przesłanki dla antycypowanych przez powodów naruszeń ich praw lub dobrych obyczajów.
Niewątpliwie zauważalny był brak racjonalizacji ustawy na potrzeby mniejszościowych akcjonariuszy – nie zostały przedstawione szczegółowe wyliczenia dotyczące zmniejszenia kosztów, ale nie stanowi to przesłanki uchylenia uchwały, może jedynie stanowić podstawę głosowania przeciwko uchwale lub skorzystania z wezwania do sprzedaży. Brak wystarczającego uzasadnienia czy brak szczegółowych wyliczeń i bazowanie na ogólnym założeniu, że prowadzenie rachunkowości według polskich standardów jest tańsze nie oznacza, że uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i jednocześnie narusza interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika (…). Jak wskazano powyżej, nie został wykazany wpływ uchwały na funkcjonowanie spółki, więc nie sposób uznać, że uchwała zaburzyła działalność spółki.
Należy wskazać, że wydruki materiałów prasowych przedłożone przez powodów nie stanowią adekwatnego środka na wykazanie sprzeczności zaskarżonej z dobrymi obyczajami, z interesem spółki lub jej akcjonariuszy. Z przedmiotowych materiałów wynika, że wedle wypowiedzi określonych dziennikarzy (autorów artykułów) NewConnect jest specyficznym rynkiem, na którym częściej zdarzają się nadużycia, (…). Zarazem z przedmiotowych materiałów nie wynika, by racją istnienia rynku NewConnect było ułatwianie oszustw i ograniczanie praw akcjonariuszy; wskazuje się zaś m.in., że na tym rynku funkcjonują również duże, dobrze prosperujące spółki. Funkcjonowanie rozwiniętej spółki na rynku NewConnect nie może być samo przez się traktowane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Powodowie nie przedstawili przekonujących twierdzeń i dowodów, z których wynikałoby, iż specyfika rynku NewConnect nie może w danym okresie odpowiadać interesom pozwanej spółki (…).
W okolicznościach niniejszej sprawy brak więc było podstaw do przyjęcia, że zaskarżone przez powodów uchwały naruszały dobre obyczaje i godziły w interesy spółki lub miały na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Skutki zaskarżonej uchwały obejmują prawnie dopuszczalną procedurę, co do której zasadności wszyscy wspólnicy spółki nie muszą być jednomyślni.”
Forum akcjonariuszy spółki KCI