Komentarz bieżący w kwestii realizacji tzw. „strategii inwestycyjnej” spółki KCI S.A.

24.06.2020

W dniu 23 czerwca 2020 zarząd KCI S.A. opublikował raport bieżący, który został zatytułowany mianem „rekomendacji sposobu realizacji strategii inwestycyjnej”. Z treści tego raportu wynika, że zarząd będzie dążył do zdjęcia spółki KCI z giełdy:

„Przedłuża się także termin zakończenia postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w sprawie unieważnienia Uchwały nr 4 (…) w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect: w dniu 24 lipca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przedstawił Sądowi Najwyższemu budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne dotyczące możliwości zastosowania art. 91 ustawy o ofercie w przypadku przeniesienia notowań akcji spółki z GPW na rynek ASO NewConnect a Emitent oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przed Sądem Najwyższym.
Celem realizacji Strategii wskazanej powyżej oraz chcąc zakończyć przedłużający się stan niepewności co do wyników postępowania sądowego wskazanego powyżej, Zarząd zarekomendował w dniu 23 czerwca 2020 roku akcjonariuszowi Emitenta pośrednio kontrolującemu Emitenta rozważenie podjęcia przez niego działań prowadzących do delistingu Emitenta.”

Uzasadnieniem tego stanowiska zarządu KCI mają być „bardzo znaczne wahania kursu akcji Emitenta, które nie mają źródeł w faktycznych zdarzeniach gospodarczych oraz zintensyfikowana akcja dezinformacyjna prowadzona w mediach elektronicznych deprecjonująca intencje akcjonariusza kontrolującego KCI S.A.”, a to w konsekwencji „nie uwiarygadnia KCI przed potencjalnymi partnerami, liczącymi się międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi, z którymi Spółka planuje współpracować.”
Zarządowi spółki przeszkadzają także obowiązki informacyjne „których zachowanie staje się hamulcem wzrostu firmy.”

Link do raportu bieżącego KCI nr 16/2020: http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,445104

Z uwagi na to, że otrzymaliśmy liczne zapytania i uwagi akcjonariuszy do tego raportu, poniżej publikujemy komentarz Piotra Szczęsnego, akcjonariusza mniejszościowego KCI S.A., współredaktora strony internetowej www.forumakcjonariuszykci.pl

 
Ilekroć kurs akcji KCI wykazuje gwałtowne wzrosty po latach stagnacji i braku obrotu, pojawia się ze strony Grzegorza Hajdarowicza lub jego otoczenia seria publicznych wypowiedzi lub komunikatów, które można odczytywać jako groźby i zastraszanie inwestorów, aby przestali kupować akcje KCI. Padają oskarżenia o manipulację. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji: spółka donosi na wzrost kursu swoich własnych akcji. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 3 lata temu i obecnie to się powtarza. Najwyraźniej Grzegorzowi Hajdarowiczowi nie pasuje to, że kurs akcji KCI rośnie.
 
Takie zachowanie jest kompletnie nieodpowiedzialne i niedopuszczalne na rynku publicznym. Powinno się spotkać z reakcją regulatora.
 
Trzeba się zgodzić z zarządem, że spółka KCI ma problemy z wiarygodnością, ale przyczyną tego nie jest „zintensyfikowana akcja dezinformacyjna prowadzona w mediach elektronicznych deprecjonująca intencje akcjonariusza kontrolującego KCI S.A”, jak to podano w raporcie, ale sposób prowadzenia jej interesów i traktowanie akcjonariuszy mniejszościowych przez jej akcjonariusza dominującego.
 
Zapowiadając swoje dążenie do wyjście z giełdy zarząd KCI raczył wskazać, że cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być niższa niż średnie 3 i 6-miesięczne. Jednak zapomniał dodać, że nie może być także niższa niż wartość godziwa. Wskazuje na to zarówno prawo jak i orzecznictwo. Nie ma zgody na zdjęcie spółki KCI z giełdy, jeśli wezwanie nie zostanie ogłoszone po cenie co najmniej godziwej.
 
Piotr Szczęsny
 

Wbrew treści raportu KCI rozprawa przed Sądem Najwyższym w sprawie dopuszczalności przejścia KCI na New Connect bez wezwania została już wyznaczona, na dzień 30 czerwca 2020. Będziemy informować o rozstrzygnięciach w tej sprawie.

Forum akcjonariuszy spółki KCI