Manifestacja i petycje akcjonariuszy Elektrimu

06.04.2019

Portal Wirtalne Media podał relację z manifestacji akcjonariuszy mniejszościowych spółki Elektrim S.A., która odbyła się w piątek 6 kwietnia 2019 w Warszawie:

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/elektrim-drobni-akcjonarusze-kontra-zygmunt-solorz-manifestacja-w-warszawie

Celem manifestacji był „protest przeciwko naruszaniu praw akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego oraz organy Spółki, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na nieprawidłowości i patologie rodzimego rynku kapitałowego oraz brak odpowiedniego nadzoru instytucjonalnego nad spółkami publicznymi.” Wznoszono hasła: „Z Eletrimu wyparowały miliardy pod nadzorem KNF i GPW”, „Majątek w kraju a nie w cypryjskim raju”. Akcjonariusze Elektrimu złożyli petycje do Prezydenta, Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Rady Ministrów. Petycje te są podobne w treści, przedstawiamy poniżej jedną z nich.


Petycja PAE do Marszałka Sejmu RP

…Wystarczającej ochrony nie zapewniają obowiązujące regulacje prawne, przewlekłość postępowań sądowych, a niekiedy słabość instytucji państwowych.” – czytamy w petycji akcjonariuszy Elektrimu. „W związku z powyższym, w naszej ocenie w pełni uzasadnione jest podejrzenie, iż ze spółek zależnych mógł być wyprowadzany majątek w interesie głównego akcjonariusza lub podmiotów powiązanych. Niestety do takiego stanu rzeczy związanego z poczuciem bezkarności mogły przyczynić się obowiązujące regulacje. Zważyć bowiem należy na aktualną treść przepisu art. 296 Kodeksu karnego penalizującego przestępstwo wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Po nowelizacji z 2011 r. jest to przestępstwo ścigane jedynie na wniosek, o ile pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa. Tymczasem w orzecznictwie sądowym powszechna jest wykładnia tego przepisu nie przyznająca akcjonariuszowi statusu pokrzywdzonego, a to uprawnienie ograniczające jedynie do zarządu i rady nadzorczej, tj. organów na których wybór akcjonariusze mniejszościowi nie mają żadnego wpływu. W konsekwencji akcjonariusz większościowy bez konsekwencji natury prawnokarnej może działać na szkodę spółki, traktując jej majątek jako swoistą masę upadłościową. Skoro bowiem kontroluje w pełni zarząd i radę nadzorczą – nie istnieje podmiot, który mógłby skutecznie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Oto najważniejsze postulaty zmian legislacyjnych wskazane w petycji:

Wskazać należy na konieczność zmian w takich obszarach jak przyznanie statusu pokrzywdzonego akcjonariuszom lub udziałowcom w sprawach o przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, przynajmniej w odniesieniu do spółek publicznych, także nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nadto zasadne wydaje się rozszerzenie uprawnień rewidenta ds. szczególnych również do badania spraw spółek zależnych lub powiązanych. Właściwym byłoby również wprowadzenie kompleksowych regulacji zapewniających akcjonariuszom spółek, których walory zostały wykluczone z obrotu regulowanego, prawa do godziwego odsprzedania swoich praw udziałowych, a w razie bezczynności lub rażącej niegospodarności organów spółki – prawa do żądania ustanowienia zarządu komisarycznego lub zarządcy przymusowego.

Forum akcjonariuszy spółki KCI