Ważna wiadomość dla akcjonariuszy Gremi Inwestycje: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych

13.02.2021

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 1 marca 2021 tracą ważność wszystkie akcje niezdematerializowane spółek akcyjnych. Innymi słowy: akcje w dotychczasowej (papierowej, zmaterializowanej) formie tracą moc, zamiast tego będą akcje w formie zapisu elektronicznego (zdematerializowane) w rejestrze akcji prowadzonym przez domy maklerskie lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Nowe prawo dotyczy również spółki Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A., jeszcze dawniej PZL WSK Kraków). Spółka Gremi Inwestycje wybrała Dom Maklerski Navigator S.A. (ul. Twarda 18, Warszawa) do prowadzenia rejestru swoich akcji zdematerializowanych. Jednak procedura wpisu do tego rejestru jest obecnie przeprowadzana przez samą spółkę. Dodatkową komplikacją jest fakt, że będące w posiadaniu większości byłych pracowników WSK Kraków akcje na okaziciela utraciły ważność, bowiem zostały zamienione na akcje są imienne. Stąd procedura wymaga wpierw wpisu do księgi akcyjnej.

Spółka Gremi Inwestycje ustaliła tryb ubiegania się o wpis do rejestru akcji przez akcjonariuszy. Aby uzyskać wpis należy wypełnić poniższe wnioski.

Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza (należy wydrukować i wypełnić str. 1-5):

Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza Gremi Inwestycje S.A.

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej:

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi akcyjnej Gremi Inwestycje S.A.

Wniosek o wydanie aktualnego dokumentu akcji (należy podać numery akcji na okaziciela):

Wniosek o wydanie aktualnego dokumentu akcji Gremi Inwestycje S.A.

Kto chce posiadać możliwość podglądu stanu posiadania swoich akcji w rejestrze akcjonariuszy przez internet, powinien wyrazić zgodę na założenie konta akcjonariuszy w systemie online. We wnioskach należy podać numery akcji na okaziciela. Do wniosków należy dołączyć ksero (nie dołączać oryginałów!) dowodu poświadczającego, że jest się posiadaczem akcji. Mogą to być: kopie zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu lub kopie samych akcji (odcinków zbiorowych akcji).

Kompletne wnioski należy wysyłać listem poleconym na adres siedziby spółki:

Gremi Inwestycje S.A.
ul. Modrzewiowa 38, Karniowice
32-082 Bolechowice

Przed wysłaniem należy sprawdzić czy są prawidłowo wypełnione i podpisane przez właściciela akcji lub jego pełnomocnika.

O wpis do rejestru akcji mogą (i powinni) się ubiegać wszyscy akcjonariusze Gremi Inwestycje, w tym byli pracownicy PZL WSK Kraków, a także ich spadkobiercy. W przypadku spadkobierców konieczne będzie przedłożenie dokumentu, który uprawnia do nabycia spadku. Do chwili obecnej wpisy uzyskało dopiero kilka osób spośród kilkudziesięciu, które mamy zidentyfikowane jako akcjonariuszy spółki.

Podajemy dane kontaktowe do osoby, która się zajmuje procedurą od strony spółki i udziela szczegółowych informacji:

tel. 12 632 13 50 wew. 33
mail: sekretariat@gremi.pl

Sprawę można załatwić także osobiście, zgłaszając się do siedziby spółki Gremi Inwestycje w Karniowicach, w godzinach 10:00-14:00. Akcjonariusze mogą się również umawiać wizyty telefonicznie lub mailowo. Do siedziby spółki powinny się zgłosić osoby, które nie posiadają dowodu, że są właścicielami akcji Gremi Inwestycje. Zgodnie z uzyskanymi informacjami zarząd spółki Gremi Inwestycje jest w posiadaniu odcinków zbiorowych akcji, które niegdyś zostały złożone w depozycie w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., zatem spółka nie powinna nikomu utrudniać procedury wpisu do rejestru akcji niezdematerializowanych z przyczyny utraty dowodu posiadania akcji.

W razie problemów prosimy o kontakt z nami osoby, którym spółka Gremi Inwestycje odmówiła wpisu do rejestru akcjonariuszy.

Prosimy również wszystkich o przekazanie powyższej informacji osobom, które mają akcje Gremi Inwestycje, ale nie mają możliwości wglądu na naszą stronę internetową z uwagi na wiek lub stan zdrowia, a także spadkobiercom zmarłych pracowników WSK Kraków, którzy często nie mają świadomości, że zmarły był posiadaczem akcji Gremi Inwestycje. Jeśli ktoś się nie upomni o wpis do rejestru akcji zdematerializowanych, jego akcje zostaną umorzone.

Forum akcjonariuszy spółki KCI