Pilne: Porozumienie akcjonariuszy KCI przeciwko delistingowi ogłasza mobilizację

26.08.2020

Na dzień 21 września 2020 i na godzinę 9:00 w Warszawie zarząd spółki publicznej KCI S.A. zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie celem przegłosowania uchwały delistingowej. Oto link do raportu bieżącego: http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,450789

Delistingowi sprzeciwia się Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych KCI, o powstaniu którego informowaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/powstaje-porozumienie-akcjonariuszy-kci-przeciwko-delistingowi/. Treść umowy Porozumienia zawierająca jego reguły jest dostępna tutaj:


Treść porozumienia

Taką umowę podpisali wszyscy członkowie-założyciele Porozumienia.

W imieniu Porozumienia wzywamy wszystkich akcjonariuszy KCI do przeciwstawienia się dążeniom Grzegorza Hajdarowicza do zdjęcia spółki KCI z giełdy oraz do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i do głosowania przeciwko uchwale delistingowej. Uchwała musi zostać uchwalona wiekszością 90% głosów akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu. Ponieważ Hajdarowicz wraz ze spółkami przez niego kontrolowanymi posiada tylko 60,66% głosów, akcjonariusze mniejszościowi mają realne możliwości odrzucenia uchwały. Jeśli jednak z powodu niskiego zaangażowania akcjonariuszy mniejszościowych taka uchwała zostanie przegłosowana, konieczne jest zgłoszenie sprzeciwu i jej zaskarżenie sądowne.

Takie działania podejmie również Porozumienie. Wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych KCI zapraszamy do przystąpienia do Porozumienia, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości osobistego udziału w walnym zgromadzeniu. W tym celu należy:

1. Zarejestrować się na walne zgromadzenie spółki KCI dnia 21 września 2020, ze wszystkich posiadanych akcji. Rejestracja musi nastąpić najpóźniej do 7 września 2020. Rejestracji dokonuje dom maklerski na zlecenie użytkownika rachunku maklerskiego, telefonicznie lub przez internet. Rejestracja jest odpłatna. Dom maklerski dokona rejestracji według stanu posiadania akcji na dzień 5 września 2020. Dlatego jeśli ktoś chce dokupić akcje, żeby je zarejestrować, może to zrobić najpóźniej do dnia 2 września 2020 (dopiero dwa dni powszednie po transakcji akcje zostaną zaksięgowane na rachunku).
2. Uzyskać od domu maklerskiego imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu KCI. Wystawienie zaświadczenia dokonywane jest na zlecenie użytkownika rachunku maklerskiego. Aby uzyskać ten dokument, należy zlecić jego wystawienie wraz ze zleceniem rejestracji na zgromadzeniu. 7 września biuro maklerskie wystawi takie imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jako potwierdzenie prawidłowej rejestracji. Na życzenie klienta biuro maklerskie przysyła zaświadczenie pocztą lub skan mailem. Zaświadczenie można także odebrać osobiście.
3. Wydrukować, podpisać i zeskanować deklarację o chęci przystąpienia do Porozumienia i akceptacji jego reguł według poniższego wzoru:

Deklaracja

4. Przesłać skany: deklaracji oraz zaświadczenia na adres: mailowy: poczta@forumakcjonariuszykci.pl oraz s_thiele@onet.pl.
5. Odczekać na weryfikację dokumentów. Po dokonaniu weryfikacji zostanie przesłany wzór pełnomocnictwa z danymi pełnomocnika.
6. Wydrukować i podpisać pełnomocnictwo do reprezentowania przez osobę wskazaną przez Porozumienie według przesłanego wzoru.
7. Przesłać skany pełnomocnictwa na adres mailowy: poczta@forumakcjonariuszykci.pl oraz s_thiele@onet.pl.
8. Odczekać na potwierdzenie przyjęcia w szeregi Porozumienia. Jeśli dokumenty są kompletne, powinno to nastąpić w ciągu 2-3 dni.
9. Zeskanować dowód osobisty (obie strony), paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości.
10. Przesłać skan pełnomocnictwa oraz dokumentu tożsamości na adres mailowy spółki KCI S.A.: kci.gpw@gremi.pl zamieszczając w tytule maila napis „pełnomocnictwo na WZA”. Maila zachować do celów dowodowych. Można umieścić w kopii maila adresatów: poczta@forumakcjonariuszykci.pl oraz: s_thiele@onet.pl, jeśli ktoś chce mieć dodatkowy dowód, że dokumenty zostały prawidłowo wysłane, co później może być przydatne dla celów procesowych.
11. Kto nie umieścił nas na kopii maila do KCI S.A. – potwierdzić nam pisemnie, że pełnomocnictwo zostało wysłane do KCI S.A., podając datę wysyłki.

Celem usprawnienia komunikacji i uniknięcia błędów prosimy o dostosowanie się do poniższych reguł:

1) Deklaracja i pełnomocnictwo muszą być podpisane własnoręcznie przez właściciela rachunku maklerskiego (a nie np. członka rodziny) i opatrzone datą.
2) Prosimy przesyłać wymagane dokumenty każdorazowo w jednym mailu (a nie np. odrębnie każdy dokument).
3) Prosimy zatytułować maila do nas w taki sposób, żeby nazwisko i imię akcjonariusza było w tytule.
4) Każdy dokument powinien być w jednym pliku (załączniku), a nie w kilku plikach (np. nie chcemy każdej strony w odrębnym załączniku).
5) Pliki (załączniki) prosimy przesyłać wyłącznie w formacie pdf z uwagi na nasze ograniczenia techniczne. Tu podajemy link do popularnego konwertera formatu jpg to pdf: https://jpg2pdf.com/pl/. Konwerter ten jest w stanie połączyć kilka zdjęć w jeden plik w formacie pdf.
6) Każdy plik (załączniki) prosimy nazywać zaczynając od własnego nazwiska, następnie podając imię a następnie podać rodzaj dokumentu (odpowiednio: zaświadczenie, deklaracja, pełnomocnictwo, dowód osobisty).
7) Prosimy o sprawdzenie maila przed wysłaniem czy dokumenty są kompletne, czytelne i prawidłowo nazwane.
8) Prosimy przesyłać tylko te załączniki, które są potrzebne.
9) Prosimy nie przysyłać maili anonimowych.

Wysyłanie samych, nieopisanych zdjęć z telefonu jest sporym utrudnieniem dla nas.

Kto z jakichkolwiek względów (technicznych, prawnych, organizacyjnych, zdrowotnych i innych) nie jest w stanie wykonać powyższej procedury, ale chce przystąpić do Porozumienia, proszony jest o kontakt mailowy z opisem problemu na adres mailowy: poczta@forumakcjonariuszykci.pl

Za moment przystąpienia do Porozumienia uważa się dzień w którym nastąpiło wydanie zgody przez reprezentanta Porozumienia. Udzielenie pełnomocnictwa nie stanowi przeszkody dla osobistego uczestnictwa w zgromadzeniu. Ze względów praktycznych i z uwagi na znaczny nakład pracy organizacyjnej musimy ograniczyć Porozumienie do osób, które mogą zadeklarować na zgromadzeniu co najmniej 5000 akcji. Prosimy o zrozumienie tej decyzji.

Forum akcjonariuszy spółki KCI