Załóżmy porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych KCI S.A.

8 stycznia 2018

Otrzymujemy wiele ponawiających się zapytań o utworzenie porozumienia akcjonariuszy KCI S.A., celem wspólnego przeciwstawienia się polityce akcjonariusza dominującego w spółce.

Pomysł jest dobry. Widzimy przydatność takiego porozumienia dla ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Jednak sens jego istnienia pojawiłby się dopiero wówczas, gdy będzie ono posiadało siłę i środki na podjęcie konkretnych działań prawnych. Nie ma sensu tworzenie porozumienia dla samego porozumienia.

Przykładowo: na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw (tzw. rewident do spraw szczególnych). Gdyby akcjonariusz dominujący nie zgodził się na powzięcie takiej uchwały, można uzyskać odpowiedni nakaz sądowy. Biegły taki mógłby się przykładowo zająć zbadaniem którejś z licznych transakcji, które spółka KCI S.A. (względnie już nieistniejące Jupiter S.A. lub Eurofaktor S.A.) zawarła w przeszłości z podmiotami powiązanymi z akcjonariuszem dominującym Grzegorzem Hajdarowiczem. W przypadku gdyby okazało się, że spółka poniosła na takich transakcjach szkodę, porozumienie mogłoby podjąć działania prawne celem odzyskania utraconego majątku.

Należy zatem zgromadzić odpowiednią ilość akcji oraz utworzyć fundusz prawny na działalność porozumienia. Podobnie zorganizowali się już akcjonariusze mniejszościowi Gremi Inwestycje S.A. (byłego KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.). Istotne jest uczestnictwo osób, które chcą działać konsekwentnie i długofalowo oraz które byłyby przekonane, że jest to jedyna właściwa droga do odzyskania realnej wartości posiadanych akcji, a nie żywienie złudnych nadziei na samoistny powrót kursu na poziomy sprzed kilku lat, tak aby można było odzyskać poniesione straty. Dlatego dopiero otrzymanie deklaracji ze strony co najmniej 6% stabilnego akcjonariatu uzasadni powstanie takiego porozumienia. Istotne jest też, żeby potencjalni uczestnicy takiego porozumienia byli świadomi, że nie osiągną niczego za darmo. Fundusz prawny musiałby dysponować kwotą co najmniej kilku tysięcy złotych na początek.

Akcjonariuszy zainteresowanych uczestnictwem w takim porozumieniu prosimy o kontakt mailowy: poczta@forumakcjonariuszykci.pl. Proszę podać co najmniej następujące informacje:
1) imię i nazwisko
2) mail i telefon kontaktowy
3) ilość posiadanych akcji KCI S.A.,
4) pochodzenie akcji (tzn. czy kupione jeszcze jako Jupiter S.A./Ponar S.A.,/Eurofaktor S.A. lub Gremi Media S.A., czy już jako KCI S.A.)
5) Miejscowość zamieszkania lub co najmniej rejon kraju

Prosimy o nieprzysyłanie maili anonimowych. Gwarantujemy dyskrecję i zachowanie w poufności danych osobowych i innych otrzymanych informacji. Samo wysłanie informacji mailowej nie będzie traktowane jako przystąpienie do jakiegokolwiek porozumienia, które na tym etapie nie istnieje. Przystąpienie do porozumienia będzie sformalizowane na dalszym etapie, jeśli pojawi się wystarczająca liczba chcących je zawrzeć akcjonariuszy.

Forum akcjonariuszy spółki KCI