Potrójny proces Marka Rumana przeciwko Hajdarowiczowi

22.08.2022

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, akcjonariusz mniejszościowy kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki Gremi Inwestycje S.A. Marek Ruman zaskarżył uchwałę pozbawiającą akcjonariuszy prawa do udziału w zysku za rok 2021, a także uchwałę pozbawiającą akcjonariuszy prawa do udziału w zysku za 2020 rok, wynikłego z korekty księgowej zysków z lat ubiegłych.

(O aktualnej sytuacji w Gremi Inwestycje więcej czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-gremi-inwestycje/)

Pozew został skierowany do krakowskiego Sądu Okręgowego w trybie tzw. rozszerzenia powództwa. Oznacza to, że Marek Ruman podniósł nowe roszczenia o uchylenie dwóch kolejnych uchwał, obok podobnych roszczeń dotyczących uchylenia uchwał pozbawiających dywidend za poprzednie lata, ale w ramach tego samego procesu sądowego. Wliczając zatem już wcześniejsze rozszerzenie pozwu, jest to już trzecie z kolei podobne roszczenie przeciwko tej kontrolowanej przez Hajdarowicza spółce.

(O dotychczasowych wystąpieniach prawnych Marka Rumana więcej czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/wszystkie-pieniadze-spolki-u-hajdarowicza-i-biernosc-skarbu-panstwa-raport-z-wza-gremi-inwestycje/
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/skarb-panstwa-ponownie-przystepuje-do-procesu-przeciwko-hajdarowiczowi-ale-nie-chce-przesluchania-sasina-w-sadzie/)

Jest to bezprecedensowa sytuacja. W jednym procesie sądowym akcjonariusz mniejszościowy domaga się uchylenia aż pięciu uchwał przymusowo tezauryzujących zysk za siedem kolejnych lat (!). Są to:

1. Uchwała przeznaczająca na kapitał zapasowy zysk za lata 2015-2018 (11,9 mln zł zysku)
2. Uchwała przeznaczająca na kapitał zapasowy zysk za 2019 rok (0,6 mln zł zysku)
3. Uchwała przeznaczająca na kapitał zapasowy zysk za 2020 rok (4,8 mln zł zysku)
4. Uchwała przeznaczająca na kapitał zapasowy zysk za 2020 rok (korekta zysku o 0,7 mln zł)
5. Uchwała przeznaczająca na kapitał zapasowy zysk za 2021 rok (13,2 mln zł zysku)

Łączna wartość przedmiotu sporu to 31.521.808,49 zł. Daje to 46,51 zł przymusowo stezauryzowanego zysku na jedną akcję. Dla porównania przypomnijmy, że Hajdarowicz oferuje akcjonariuszom mniejszościowym Gremi Inwestycje…10 zł za jedną akcję.

Spór ma ma związek z długotrwałymi patologiami panującymi w spółkach rządzonych przez Hajdarowicza, który czerpie z majątku spółek prywatne korzyści, ale nie w formie dywidend, tylko w formie rozmaitych geszeftów z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie – mając większość na zgromadzeniu – uporczywie nie dopuszcza akcjonariuszy mniejszościowych do jakiejkolwiek partycypacji w zysku. Spółka Gremi Inwestycje od lat nie prowadzi działalności gospodarczej. Praktycznie cały majątek obrotowy Gremi Inwestycje jest przeznaczony na rozmaite „pożyczki” dla podmiotów powiązanych. Zysk wynika z doksięgowywanych odsetek od pożyczek i zmian kursu giełdowego akcji KCI.

Marek Ruman już wcześniej uzyskał prawomocny wyrok uchylający uchwałę o podziale zysku za 2015, ale Hajdarowicz go zignorował.

(O tym jak można zignorować wyrok sądu więcej czytaj tu:
http://www.forumakcjonariuszykci.pl/dywidenda-w-gremi-inwestycje-hajdarowicz-zignoruje-kolejny-wyrok-sadu/)

Po stronie Marka Rumana jako interwenient uboczny występuje Skarb Państwa, który posiada 25% akcji Gremi Inwestycje. Jednak Ministerstwo Aktywów Państwowych z jakichś przyczyn nie chce podejmować żadnych kroków prawnych przeciwko Hajdarowiczowi.

Pierwsza rozprawa przewidziana jest na 27 października 2022 o godzinie 11:30, w sali nr E-537. Przewidziane jest przesłuchanie pierwszego ze świadków: Piotra Szczęsnego. Marka Rumana reprezentuje radca prawny dr Marcin Śledzikowski z Wrocławia.

Forum akcjonariuszy spółki KCI