Przejście KCI na NewConnect: Sąd oddala pozew Jana Bednarza

5.02.2018

W dniu 1 lutego 2018 zapadł wyrok z powództwa akcjonariusza mniejszościowego Jana Bednarza o uchylenie uchwały KCI S.A. upoważniającej zarząd spółki do opuszczenia przez giełdowego rynku regulowanego i przejścia na alternatywną platformę obrotu.

Sąd oddalił pozew.

Uzasadniając wyrok Sąd Okręgowy wskazał, że sama decyzja przejścia na alternatywną platformę obrotu jest formalnie dopuszczalna a wejście na giełdę nie jest zdarzeniem jednokierunkowym. Ocenie mogą zatem podlegać tylko przesłanki ewentualnego pokrzywdzenia akcjonariuszy czy naruszenia dobrych obyczajów. W ocenie Sądu strona powodowa nie wykazała, że taka uchwała prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy. Powód nie wykazał, żeby akcjonariusz większościowy odniósł korzyści kosztem akcjonariuszy mniejszościowych. Nie można zatem mówić o naruszeniu dobrych obyczajów. Zdaniem Sądu nie można również mówić o naruszeniu interesu spółki. Sąd nie badał przesłanki nieważności uchwały, albowiem nie było to w zakresie pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny. „Nie podjąłem jeszcze decyzji czy będę składał apelację. Czekam na pisemne uzasadnienie wyroku” – mówi Jan Bednarz.

Uchwała o przejściu KCI na NewConnect została zaskarżona także przez trzech innych akcjonariuszy mniejszościowych: Marię Thiele, Radosława Kędziora i Piotra Szczęsnego. „Ciężar naszej argumentacji prawnej idzie bardziej w kierunku unieważnienia uchwały niż jej uchylenia” – mówi Piotr Szczęsny – „Chcemy przekonać sąd, że uchwałę o przejściu spółki z rynku giełdowego na alternatywną platformę obrotu należałoby traktować podobnie jak uchwałę o zniesieniu dematerializacji. Powinny być zatem zachowane analogiczne wymogi formalne.”

Z kolei zdaniem prawników KCI uchwała nie jest próbą obejścia prawa i nie narusza interesu akcjonariuszy mniejszościowych ani dobrych obyczajów. Rynek NewConnect ma być lepszym miejscem dla KCI ze względu na kryzys rynku regulowanego i fakt, że funkcjonowanie na NewConnect jest tańsze a alternatywna platforma obrotu jest także bardziej atrakcyjnym miejscem notowań dla drobnych inwestorów. Natomiast zaskarżenie uchwały ma być przejawem tzw. „szantażu korporacyjnego” i zwłaszcza ten wątek jest mocno eksponowany: prawnicy KCI domagają się zasądzenia 10-krotności kosztów procesowych tytułem kary za złożenie „oczywiście bezzasadnego” powództwa celem „szantażu”.

Rozprawa z powództwa Marii Thiele, Radosława Kędziora i Piotra Szczęsnego została odroczona do lipca 2018 i również w lipcu należy się spodziewać wyroku.

Forum akcjonariuszy spółki KCI