Kolejne dwie uchwały do zaskarżenia. Raport z WZA Gremi Inwestycje

29.06.2022

W dniu 22 czerwca 2022 odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Gremi Inwestycje S.A. Gremi Inwestycje jest to wspólnym przedsięwzięciem Grzegorza Hajdarowicza i Skarbu Państwa, przy czym ten pierwszy ma w niej większość i władzę, a z niej pieniądze, natomiast Skarb Państwa ma w niej mniejszość, a z niej nie ma nic.

(Więcej o tym jak wygląda spółka Hajdarowicza ze Skarbem Państwa czytaj tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/skarb-panstwa-wspolnikiem-hajdarowicza/)

Oprócz Skarbu Państwa akcjonariuszami mniejszościowymi są w kilku procentach byli pracownicy zakładów WSK Kraków, którzy z tytułu posiadania akcji tej spółki także nie uzyskali niczego od ponad 20 lat.

Na zgromadzeniu obecni byli: pełnomocnik Gremi International S.a.r.l. (spółka Grzegorza Hajdarowicza zarejestrowana w Luksemburgu), urzędnik z Ministerstwa Aktywów Państwowych reprezentujący Skarb Państwa oraz pełnomocnik Marka Rumana Piotr Szczęsny. Marek Ruman reprezentuje nieformalnie zorganizowanych, byłych pracowników WSK Kraków.

Pełnomocnik Marka Rumana zadał szereg pytań, które pozwalają zrozumieć obecną sytuację finansową spółki.

Pytanie: Jakie są obecnie warunki finansowe wyemitowanych przez Gremi Inwestycje S.A. obligacji? Proszę podać co najmniej: oprocentowanie, termin wykupu obligacji.
Odpowiedź: Oprocentowanie wynosiło 10%. Obligacje zostały wykupione w 2022 roku.

Pytanie: Czy obligatariuszem jest podmiot powiązany z Grzegorzem Hajdarowiczem lub on sam?
Odpowiedź: Odmowa odpowiedzi z uwagi na tajemnicę handlową.

Pytanie: Jakie jest oprocentowanie pożyczek udzielonych na rzecz spółek powiązanych z Grzegorzem Hajdarowiczem? Jakie są zabezpieczenia?
Odpowiedź:
Pożyczki dla Dragmor Sp. z o.o.: WIBOR + 3% lub WIBOR + 6%
Pożyczki dla Gremi International S.a.r.l.: 10%
Pożyczki dla KCI S.A.: WIBOR + 7%
Pożyczki dla Next Holdings S.a.r.l: 10% lub WIBOR + 3%
Wszystkie pożyczki są zabezpieczane wekslami.

Nasz komentarz: W grudniu 2021 średni WIBOR 1M wynosił 1,98%. Oznacza to, że w 2021 roku kontynuowany był proceder pożyczania pieniędzy spółkom Grzegorza Hajdarowicza taniej, niż spółka Gremi Inwestycje sama płaciła za swoje długi. Nie wyjaśniono jakimi wekslami są zabezpieczane pożyczki i kto je wystawił.

Pytanie: Jakie wpływy uzyskano z tytułu odsetek od pożyczek?
Odpowiedź: Żadnych. Odsetki będą płatne w momencie spłaty pożyczek.

Pytanie: Na jakiej podstawie pozytywnie zweryfikowano zdolność dłużnika Next Holdings S.a.r.l. do spłaty długu? Kto dokonał tej weryfikacji?
Odpowiedź: Weryfikacji dokonuje prezes zarządu Łysek w trybie ciągłym.

Pytanie: Z aktualnego wyciągu z rejestru akcji wynika, że około 28 tys. akcji należących do drobnych akcjonariuszy nie zostało zdematerializowanych. Większość z tych akcji należy do byłych pracowników WSK Kraków, którym zaawansowany wiek i stan zdrowia albo brak wiedzy prawnej może uniemożliwiać przeprowadzenie procedury dematerializacji akcji. Jakie zarząd Gremi Inwestycje podjął działania, celem ułatwienia tym ludziom dokonanie dematerializacji akcji? Czy zarząd Gremi Inwestycje próbował dotrzeć do tych akcjonariuszy z informacją o konieczności dematerializacji, jeśli nie chcą oni stracić tych akcji?
Odpowiedź: Zarząd zamieścił na stronie internetowej wszelkie wymagane informacje. Do akcjonariuszy próbował dotrzeć poprzez ogłoszenie w Monitorze i na stronie internetowej. Zarząd nie bierze odpowiedzialności za bierność akcjonariuszy.

Gremi Inwestycje pokazała w 2021 roku spory zysk, wynikający głównie z przyrostu wartości rynkowej akcji KCI.
(Szczegółowo o wynikach Gremi Inwestycje za 2021 rok informowaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/zwolano-wza-spolki-gremi-inwestycje-publikujemy-wyniki-za-2021/).

Jednak cały ten zysk (13.208 tys. zł) został, decyzją spółki Gremi International S.a.r.l., przeznaczony na kapitał zapasowy. Oficjalną przyczyną kolejnego pozbawienia akcjonariuszy dywidendy jest inflacja, kryzys oraz wojna na Ukrainie. Wobec tego pełnomocnik Marka Rumana złożył sprzeciw do protokołu.

Ponieważ audytor Gremi Inwestycje uznał, że w latach ubiegłych nieprawidłowo zaksięgowano przyrost wartości będących w posiadaniu spółki akcji KCI, powstał w ten sposób dodatkowy zysk za 2020 rok (księgowany jako zysk z lat ubiegłych) w wysokości 780 tys. zł. Ten zysk uchwałą zgromadzenia także przeznaczono na kapitał zapasowy. Także ta uchwała została oprotestowana przez pełnomocnika Marka Rumana.

Poniżej przestawiamy wypowiedź Marka Rumana:

Takiej sytuacji nie będziemy tolerować. Obie uchwały zostaną zaskarżone.
Forum akcjonariuszy spółki KCI