Wszystkie pieniądze spółki u Hajdarowicza i bierność Skarbu Państwa. Raport z WZA Gremi Inwestycje.

24.07.2021

W dniu 29 czerwca 2021 w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie spółki Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.), kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki z 25% udziałem Skarbu Państwa i kilkuprocentowym udziałem byłych pracowników dawnych zakładów WSK Kraków.

Przed walnym zgromadzeniem udostępniono akcjonariuszom sprawozdanie finansowe spółki Gremi Inwestycje za 2020 rok:


Petycja do Ministerstwa Rozwoju

Udostępniono także sprawozdanie zarządu z działalności Gremi Inwestycje za 2020 rok:


Petycja do Ministerstwa Rozwoju

Ze sprawozdania finansowego wynika, że spółka nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej. W dalszym ciągu ogromna większość majątku obrotowego spółki jest w dyspozycji Grzegorza Hajdarowicza. W tym zakresie nie zaszła w spółce żadna zasadnicza zmiana wobec kilku ostatnich lat, oprócz tego że Hajdarowicz przedłużył sobie terminy spłaty pożyczek do końca 2022 roku.

W aktywach bilansu za 2020 rok spółka Gremi Inwestycje wykazuje 23,3 mln złotych pożyczek długoterminowych udzielonych podmiotom powiązanym z Grzegorzem Hajdarowiczem (przy sumie aktywów 47,6 mln złotych, zatem pozycja ta stanowi w przybliżeniu 49% majątku spółki). Nie zmienili się najwięksi dłużnicy i nadal są nimi te same podmioty powiązane: Dragmor Sp. z o.o. (16,5 mln złotych) oraz Gremi International S.a.r.l (3 mln złotych). Oprócz tego Gremi Inwestycje wykazuje 3,3 mln złotych „innych należności krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych”, które – jak się okazało – są wierzytelnością wobec Next Holdings S.a.r.l. (spółki Hajdarowicza zarejestrowanej w Luksemburgu).

Oprócz należności od spółek Grzegorza Hajdarowicza, Gremi Inwestycje posiada wciąż pakiet 33 % akcji spółki giełdowej KCI S.A. Wzrost kursu akcji KCI na giełdzie w 2020 roku przełożył się na przychód w wysokości 4,8 mln złotych. Spowodowało to, że spółka Gremi Inwestycje wykazała za 2020 rok dość przyzwoity zysk netto w wysokości 4,9 mln złotych.

Na zgromadzeniu obecny był Marek Ruman, reprezentujący interesy akcjonariuszy – byłych pracowników WSK Kraków, który zadawał pytania pełnomocnikowi zarządu (nikt z zarządu ani rady nadzorczej nie pojawił się na zgromadzeniu). Na najważniejsze pytania nie uzyskał odpowiedzi. Marek Ruman w szczególności chciał się dowiedzieć czy spółka ponosi szkodę na finansowaniu prywatnych interesów Hajdarowicza, udzielając mu pożyczek taniej, niż sama zaciąga swoje długi. Nie udzielono mu odpowiedzi jakie jest oprocentowanie pożyczek udzielonych spółkom powiązanym i jakie odsetki Gremi Inwestycje płaci z tytułu wyemitowanych przez siebie obligacji.

Wypracowany w 2020 roku zysk netto został – zgodnie z najgorszą tradycją w spółkach kontrolowanych przez Hajdarowicza – w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Marek Ruman głosował przeciw tej uchwale i złożył sprzeciw do protokołu.

Przedstawiciel Skarbu Państwa był obecny, ale nie interesował się bieżącymi sprawami spółki i nie zadawał żadnych pytań. Nie oprotestowywał żadnych uchwał.

Poniżej przestawiamy wypowiedź Marka Rumana:

Uczestnicząc w walnym zgromadzeniu, które tym razem odbyło się w Warszawie, zostałem zaznajomiony z listą akcjonariuszy, którzy zostali wpisani do elektronicznej księgi akcyjnej. Wpisało się nas 91 osób. To sporo, lecz nadal nie wpisali się wszyscy. Istnieje możliwość dopisania się dla tych, którzy z różnych względów tego nie zrobili. Trzeba wypełnić dokumenty, które znajdują się na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z sekretariatem spółki Gremi Inwestycje, tel: (12) 632-13-50, wew. 33.
Będę zaskarżał do sądu uchwałę pozbawiającą nas udziału w zysku za 2020.
Forum akcjonariuszy spółki KCI