Wyniki Gremi Inwestycje za 2022 rok. Zwołano walne zgromadzenie.

06.06.2023

Spółka Gremi Inwestycje S.A. przedstawiła następujące sprawozdanie finansowe za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności:

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok


Sprawozdanie z działalności za 2022 rok

Z raportu wynika, że ta kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza spółka poniosła w 2022 roku stratę w wysokości 9,37 mln zł. To zasadniczo wynikało ze spadku wartości akcji KCI S.A. Strata z tego tytułu wyniosła 9,7 mln zł – akcje te są ujmowane w bilansie po kursie rynkowym KCI na giełdzie. Nie nastąpiły zasadnicze zmiany w strukturze aktywów, jeśli nie licząc prolongat i przesunięć w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi. Oprócz akcji KCI na resztę majątku Gremi Inwestycje składają się głównie należności wobec podmiotów powiązanych z Hajdarowiczem. Są to pożyczki wobec Dragmor Sp. z o.o. (20,1 mln zł), Gremi International S.a.r.l (5,3 mln zł), Next Holdings S.a.r.l. (1,8 mln zł), a także „inne” należności wobec Next Holding S.a.r.l. (7,7 mln zł, z tego 4,3 mln zł to najpewniej słynne zerokuponowe obligacje 40-letnie, w które Hajdarowicz ubrał także KCI). Łącznie na koniec 2022 Gremi Inwestycje posiadała rozmaite wierzytelności wobec podmiotów powiązanych z Hajdarowiczem na łączną kwotę 36,1 mln zł. Żadnych istotnych odpisów na te wierzytelności nie tworzono. To zastanawiające w kontekście tego, że odpisy takie regularnie tworzy KCI na obligacje wyemitowane przez Next Holdings.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Gremi Inwestycje zwołano na dzień 20 czerwca 2023 w Warszawie.

Forum akcjonariuszy spółki KCI