Wyniki Gremi Inwestycje za 2023. Zwołano walne zgromadzenie.

22.06.2024

Kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza, częściowo z udziałem Skarbu Państwa spółka Gremi Inwestycje S.A. przedstawiła następujące sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności:

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok


Sprawozdanie z działalności za 2022 rok


Sprawozdanie z działalności za 2022 rok

Ze sprawozdania finansowego wynika, że Gremi Inwestycje jest nadal strukturą martwą, a jej majątek stanowią jedynie akcje spółki giełdowej KCI S.A. oraz rozmaite należności wobec podmiotów powiązanych z Grzegorzem Hajdarowiczem. Akcje KCI są ujmowane w bilansie po ich kursie rynkowym na giełdzie. Stąd wynik finansowy Gremi Inwestycje jest w głównej mierze pochodną zmian kursu akcji KCI, a częściowo wynika z naliczania odsetek należnych za finansowanie podmiotów powiązanych z Hajdarowiczem. Pozwoliło to na osiągnięcie w 2023 roku zysku netto w wysokości 4,4 mln zł. Nie nastąpiły zasadnicze zmiany w strukturze aktywów spółki, jeśli nie licząc prolongat i przesunięć w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi.

Coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 w Warszawie. Będzie w nim uczestniczył Marek Ruman, reprezentujący interesy akcjonariuszy mniejszościowych – byłych pracowników WSK Kraków.

Forum akcjonariuszy spółki KCI