Zagadkowa nieobecność Skarbu Państwa na WZA KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

6.05.2017

W dniu 4 maja 2017 odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. Wielkim nieobecnym był posiadać 25% pakietu akcji: Skarb Państwa. Wydaje się to tym bardziej zaskakujące, że w trakcie tego Zgromadzenia głosowane były niekorzystne dla Skarbu Państwa zapisy w statucie.

Przykładowo, wykreślono następujący zapis w statucie „Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczą”. Spółka zmieni firmę na Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna. Może to nieść za sobą niekorzystne konsekwencje, bowiem fakt użycia słowa „Gremi” w firmie spółki może być pretekstem do obciążania jej opłatami. Grzegorz Hajdarowicz jest bowiem właścicielem znaku towarowego „Gremi”. Siedziba spółki zostanie przeniesiona do podkrakowskich Karniowic obok miejsca zamieszkania Hajdarowicza.

W trakcie Zgromadzenia akcjonariusze mniejszościowi: Marek Ruman oraz J.S. zadawali pytania dotyczące działalności spółki w ubiegłym roku. Jednak nikt z rady nadzorczej ani zarządu nie pofatygował się na Zgromadzenie, więc nie było komu odpowiedzieć na pytania. Pełnomocnik Marka Rumana Piotr Szczęsny zgłosił uwagi wobec jakości sprawozdania finansowego, które określił jako niechlujne i nierzetelnie: brakuje w nim wielu bardzo istotnych aspektów z działalności spółki w 2016 roku. Akcjonariusze zgłosili sprzeciwy wobec braku odpowiedzi na ich pytania.

Kuriozalna sytuacja zaszła w trakcie uchwały o podziale zysku. Akcjonariusze mniejszościowi byli przygotowani na kolejne starcie w sądzie aby wywalczyć należne im dywidendy (o procesie o podział zysku za 2015 rok czytaj tu: link). Antycypowali tu konieczność zaskarżenia uchwały, o ile po raz kolejny zostaną pozbawieni udziału w wypracowanym zysku w postaci dywidendy. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółka zarobiła w ubiegłym roku 1,1 mln złotych. Najpierw akcjonariusz mniejszościowy J.S. zgłosił swój projekt uchwały przeznaczający zysk na dywidendę, który został głosami akcjonariusza większościowego Gremi International S.a.r.l. (zagraniczna spółka Hajdarowicza z siedzibą w Luksemburgu) odrzucony. Wówczas Gremi International S.a.r.l. zgłosiło własny projekt uchwały z przeznaczeniem całości zysku na kapitał zapasowy i zagłosowało… przeciwko własnemu projektowi (sic!). W rezultacie przewodniczący Zgromadzenia uznał, że żadnej uchwały o podziale zysku nie podjęto i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.

Niepodjęcie uchwały o podziale zysku jest nowym wybiegiem prawnym ze strony Hajdarowicza, który ma uniemożliwić zaskarżenie uchwały o podziale zysku, co niechybnie by nastąpiło, w przypadku pozbawienia akcjonariuszy należnych im dywidend. Ale skoro nie ma uchwały – nie ma czego zaskarżać. To kuriozalna sytuacja i należy to traktować w kategoriach łamania dobrych obyczajów. Ta sytuacja jest nowa i będzie wymagała adekwatnej reakcji ze strony akcjonariuszy mniejszościowych.

Forum akcjonariuszy spółki KCI