Zwołano WZA spółki Gremi Inwestycje. Publikujemy wyniki za 2021

09.06.2022

Na dzień 22 czerwca 2022 zwołano w Warszawie zwyczajne walne zgromadzenie spółki Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.), kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki z 25% udziałem Skarbu Państwa i kilkuprocentowym udziałem byłych pracowników dawnych zakładów WSK Kraków.

Zarząd spółki przedstawił sprawozdanie finansowe za 2021 rok, które załączamy poniżej:

Sprawozdanie finansowe Gremi Inwestycje za 2021 rok


Sprawozdanie finansowe Gremi Inwestycje za 2021 rok

Przedstawiono także sprawozdanie z działalności za 2021 rok:

Sprawozdanie finansowe Gremi Inwestycje za 2021 rok

Ze sprawozdania finansowego wynika, że Spółka jest nadal w stanie wegetatywnym. Nie nastąpiły żadne istotne zmiany wobec lat poprzednich. Spółka nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej, a ogromna większość majątku obrotowego Spółki nadal jest w dyspozycji kilku kontrolowanych przez Grzegorza Hajdarowicza spółek jako pożyczki. W tym zakresie także nie zaszła żadna zmiana wobec kilku ostatnich lat.

Majątek spółki stanowią: łącznie 22 mln akcji KCI S.A., stanowiące 33,11% w kapitale zakładowym tej spółki, warte łącznie 28,1 mln zł, oraz pożyczki i inne wierzytelności wobec rozmaitych spółek Grzegorza Hajdarowicza (Dragmor Sp. z o.o., Gremi International Sarl, Next Holdings), łącznie na kwotę 28,4 mln zł. Pozostały majątek (w większości także „papierowy”) ma mniejsze znaczenie.

Z uwagi na wzrost kursu akcji KCI S.A. na giełdzie wykazano 12 mln zł przychodu. Spółka uzyskała również niewielki przychód z wynajmu nieruchomości w Krakowie przy ul. Racławickiej oraz odsetki od udzielonych pożyczek (1,2 mln zł), ale nie wiadomo czy spółki Hajdarowicza faktycznie zapłaciły te odsetki, czy też jest to jedynie zapis księgowy.

Jako, że w roku 2021 nie odnotowano nadzwyczajnych odpisów lub strat, zaksięgowano solidny zysk netto: 13,2 mln złotych. Jednak nie należy liczyć na to, aby Hajdarowicz zechciał się tym zyskiem dobrowolnie podzielić.

Będziemy uczestniczyć w tym walnym zgromadzeniu i przedstawimy raport.

Forum akcjonariuszy spółki KCI