Zwołano zwyczajne walne zgromadzenia KCI oraz Gremi Inwestycje

27.05.2019

Grzegorz Hajdarowicz zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, ul. Kościuszki 40/1, piątek 21 czerwca 2019, o godzinie 9:00.
Oto właściwy raport bieżący:
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33296364,kci-sa-14-2019-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-kci-spolka-akcyjna-na-21-czerwca-2019-r

Jednocześnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie, ale w innym miejscu, Grzegorz Hajdarowicz zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza). Walne Zgromadzenie Gremi Inwestycje odbędzie się we wsi Karniowice pod Krakowem, gdzie obecnie zarejestrowana jest siedziba spółki, w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy ul. Osiedlowej 9, pok. 313, III piętro.
Oto link do ogłoszenia w Monitorze:
https://www.imsig.pl/pozycja/2019/100/26841,GREMI_INWESTYCJE_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Wszystkim akcjonariuszom zainteresowanym uczestnictwem w walnych zgromadzeniach przypominamy o konieczności przestrzegania procedury rejestracyjnej i dochowania terminów rejestracji. W zgromadzeniach można uczestniczyć poprzez pełnomocnika. Zachęcamy akcjonariuszy do aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań. Jeśli zarząd odmówi udzielenia odpowiedzi na pytanie, należy złożyć sprzeciw do protokołu, co uprawnia do złożenia skargi do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni. Pytania powinny dotyczyć porządku obrad. Punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Można zatem pytać w wszystkie szczegóły zawarte w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok.

Akcjonariusze KCI powinni być zainteresowani dynamicznie zmieniającymi się wycenami Presspubliki (obecnie Gremi Media S.A.) i skutkami nabycia obligacji nieistniejącej już spółki Gremi Park Sp. z o.o. Na zgromadzeniu powinien być obecny także biegły rewident. Jemu też można zadawać pytania. Zwracamy uwagę na szczególne zagrożenie jakim jest projekt uchwały upoważniającej zarząd do podniesienia kapitału w trybie kapitału docelowego. Jest to furtka do dokonania potencjalnego rozwodnienia kapitału, ponieważ Hajdarowicz przyznaje sobie prawo do ustalenia ceny emisyjnej i pozbawienia prawa poboru. Oto projekt odpowiedniego zapisu w statucie:

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego przez Zarząd z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji, przy czym cena emisyjna akcji w każdym wypadku ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwzględniając:
– aktualną sytuację organizacyjną i finansową Spółki,
– aktualne uwarunkowania rynkowe,
– długookresowe korzyści dla Spółki,
– możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Spółki

Już sam fakt istnienia tego typu uprawnienia jest poważnym obciążeniem dla kursu akcji spółki KCI. A jeśli cena emisyjna będzie niższa od wartości godziwej (a na to wskazuje odwołanie się do kursu rynkowego akcji), dokonane zostanie rozwodnienie kapitału. Wówczas może powtórzyć się sytuacja z roku 2011, która miała miejsce w spółce Jupiter, wraz ze wszelkimi niszczącymi dla akcjonariatu mniejszościowego skutkami tego procederu.

Z kolei akcjonariusze Gremi Inwestycje powinni być zainteresowani informacją co obecnie składa się na majątek spółki, czy podmioty powiązane z Grzegorzem Hajdarowiczem spłaciły zaciągnięte pożyczki a jeśli nie, to czy płacone są odsetki od nich i jak przebiega windykacja kilkumilionowej wierzytelności wobec Forum XII Alfa Forum sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA.

Forum akcjonariuszy spółki KCI