Zwołano zwyczajne walne zgromadzenia KCI oraz Gremi Inwestycje

5.06.2018

Grzegorz Hajdarowicz zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Prosta 51, w sobotę 30 czerwca 2018, o godzinie 9:00.

Oto właściwy raport bieżący: http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,388285

Jednocześnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie, ale w innym miejscu, Grzegorz Hajdarowicz zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza). Zbieżność tych terminów jest zapewne absolutnie „przypadkowa”. Walne Zgromadzenie Gremi Inwestycje odbędzie się we wsi Karniowice pod Krakowem, gdzie obecnie zarejestrowana jest siedziba spółki, w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy ul. Osiedlowej 9, pok. 313, III piętro.

Oto link do ogłoszenia w Monitorze:

https://www.imsig.pl/pozycja/2018/105/23204,GREMI_INWESTYCJE_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Wszystkim akcjonariuszom zainteresowanym uczestnictwem w walnych zgromadzeniach przypominamy o konieczności przestrzegania procedury rejestracyjnej i dochowania terminów rejestracji. W zgromadzeniach można uczestniczyć poprzez pełnomocnika.

Zachęcamy akcjonariuszy do aktywnego uczestnictwa i zadawania pytań. Jeśli zarząd odmówi udzielenia odpowiedzi na pytanie, należy złożyć sprzeciw do protokołu, co uprawnia do złożenia skargi do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni. Pytania powinny dotyczyć porządku obrad. Punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Można zatem pytać w wszystkie szczegóły zawarte w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok. Akcjonariusze KCI powinni być zainteresowani dynamicznie zmieniającymi się wycenami Presspubliki (obecnie Gremi Media S.A.) i przyczynami olbrzymich strat KCI związanych z nabyciem udziałów tej spółki. Warto zadać pytania o skutki nabycia obligacji Gremi Park Sp. z o.o. Na zgromadzeniu powinien być obecny także biegły rewident. Jemu też można zadawać pytania.

Forum akcjonariuszy spółki KCI