KCI przegrywa proces przeciwko Piotrowi Szczęsnemu o naruszenie dóbr osobistych

5.12.2020

W dniu 4 grudnia 2020 Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok, którym ostatecznie oddalił pozew kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółki KCI przeciwko jej akcjonariuszowi mniejszościowemu Piotrowi Szczęsnemu.

Jak czytamy w raporcie okresowym KCI: „W dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka złożyła pozew w sprawie przeciwko Piotrowi Szczęsnemu o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych i zadośćuczynienie. Obecnie sprawa prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I C 511/18. Spółka wskazała wartość przedmiotu sporu w wysokości 100.000 zł z uwagi na wniosek o zasądzenie od Pozwanego Piotra Szczęsnego na rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei (…), kwoty w wysokości 100.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od wydania wyroku do dnia zapłaty.” Oprócz pieniędzy spółka KCI domagała się od Piotra Szczęsnego także publicznych przeprosin na forum internetowym portalu bankier.pl. oraz na stronie internetowej www.forumakcjonariuszykci.pl.

Zdaniem spółki KCI działania Piotra Szczęsnego naruszały dobra osobiste spółki poprzez następujące działania:
1) Składanie „oczywiście bezzasadnych” pozwów sądowych
2) Składanie „oczywiście bezzasadnych” zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
3) Nadużywanie prawa do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach poprzez zadawanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy „pytań z tezą”
4) Obrażanie spółki i członków jej zarządu w pismach procesowych i „publikowanie takich sformułowań na forach internetowych”
Te działania miały mieć na celu przeprowadzenie „szantażu korporacyjnego”.

W dniu 1 marca 2018 roku spółka KCI rozszerzyła pozew domagając się m.in. zakazu publikacji artykułu opublikowanego na stronie www.forumakcjonariuszykci.pl pt. „Afera Przekroju” i dodatkowych przeprosin. Zdaniem KCI artykuł ten „w sposób tendencyjny i manipulacyjny opisuje w nim nabycie przez Grzegorza Hajdarowicza udziałów spółki Wydawnictwo Przekrój Sp. z o. o”, „zawiera nieprawdziwe informacje oraz sformułowania i sugestie”, nadto „…zarzuty stawiane przez Piotra Szczęsnego są wynikiem rażącej manipulacji w zakresie stanu faktycznego oraz wynikiem nierzetelnego oraz stronniczego przedstawienia sprawy…”. Zarzucono Piotrowi Szczęsnemu iż: „Sam Grzegorz Hajdarowicz (…) przestawiany jest w treści Artykułu jako wyjątkowo nieudolny biznesmen.”

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 4 marca 2020 oddalił pozew w całości. Apelacja KCI nie odniosła skutku, co oznacza koniec procesu. Jednocześnie Sąd Apelacyjny zniósł zabezpieczenie powództwa, które ograniczało niektóre publikacje na naszej stronie internetowej.

W najbliższym czasie przedstawimy przedstawimy ciekawe fragmenty ustaleń poczynionych w toku tego procesu.

Forum akcjonariuszy spółki KCI