Skarb Państwa ponownie przystępuje do procesu przeciwko Hajdarowiczowi, ale nie chce przesłuchania Sasina w sądzie

19.04.2021

Skarb Państwa przystąpił jako interwenient uboczny w procesie Marka Rumana przeciwko kontrolowanej przez Grzegorza Hajdarowicza spółce Gremi Inwestycje S.A. (dawniej KCI Park Technologiczny Krowodrza), w której Skarb Państwa posiada 25% akcji. Marek Ruman złożył pozew przeciwko Gremi Inwestycje o uchylenie dwóch uchwał walnego zgromadzenia, które podjęto w czerwcu 2020, na mocy których Hajdarowicz po raz kolejny pozbawił akcjonariuszy mniejszościowych prawa do udziału w zysku za lata 2015-2019. O sprawie pisaliśmy tu: http://www.forumakcjonariuszykci.pl/marek-ruman-ponownie-pozywa-spolke-hajdarowicza-gremi-inwestycje/

Przystąpienie Skarbu Państwa do procesu oznacza, że powtarza się sytuacja sprzed kilku lat, kiedy Skarb Państwa także wystąpił przeciwko Hajdarowiczowi w procesie Marka Rumana o uchylenie uchwały Gremi Inwestycje.

Skarb Państwa poparł stanowisko Marka Rumana: „Jaskrawa ignorancja interesów akcjonariuszy mniejszościowych, kosztem uprzywilejowania podmiotów powiązanych ze Spółką, znajduje odzwierciedlenie w faktycznym pozbawieniu ich jakiegokolwiek wymiernego zysku z uczestnictwa w pozwanej Spółce. Jednocześnie, korzyści wynikające z dobrej sytuacji ekonomicznej Spółki trafiają do podmiotów powiązanych ze Spółką. Takie działanie nie dość, że sprzeczne jest z interesem Spółki, to nie ma nic wspólnego z dobrymi obyczajami w obrocie gospodarczym, bowiem Spółka nie może być postrzegana jako majątek prywatny akcjonariusza większościowego lub podmiotów powiązanych…” – czytamy w piśmie procesowym reprezentującej Skarb Państwa Prokuratorii Generalnej.

Skarb Państwa poparł wnioski dowodowe Marka Rumana, za wyjątkiem wniosku o przesłuchanie Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina w charakterze świadka. Zdaniem Marka Rumana przesłuchanie to ma na celu wskazanie jakie dotychczas działania podjął Skarbu Państwa w obronie swoich interesów jako akcjonariusza mniejszościowego w kontrolowanej przez Hajdarowicza spółce Gremi Inwestycje. Jednak zdaniem prawników Skarbu Państwa: „dowód z przesłuchania ww. świadka jest zbędny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.”

Forum akcjonariuszy spółki KCI